REGULAMINI. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki wzięcia udziału w zabawie Escape Room, organizowanej przez firmę LockYou Kamil Popanda, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6412562578, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 34 – of/I 44-100, zwaną dalej „LockYou”.
 2. Każdy uczestnik dokonujący rezerwacji poprzez stronę www.LockYou.pl, telefonicznie pod numerem +48 691 416 143, lub w siedzibie firmy, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przekazania jego treści wszystkim uczestnikom biorącym udział w grze, na którą złożona została rezerwacja.
 3. Każdy uczestnik przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu w trakcie całej gry. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu uczestnik może zostać wyproszony z pokoju lub z lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 5. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie wnętrz pokojów.
 6. W lokalu należy stawić się najpóźniej do godziny rezerwacyjnej, sama rozgrywka zaczyna się 10 minut później. Czas ten jest przeznaczony na wyjaśnienie zasad i wprowadzenie do gry. W przypadku przybycia z opóźnieniem czas gry może zostać skrócony, lub rezerwacja może zostać odwołana.
 7. Czas trwania gry w pokojach LockYou wynosi 75 minut.
 8. Gry przeznaczone są dla grup 2-5 osób. Wstępną liczbę uczestników należy podać podczas składania rezerwacji. Jeśli liczba osób zmieni się przed rozpoczęciem gry, koszt gry zostanie dopasowany do ilości uczestników biorących w niej udział. Cennik usług dostępny jest na stronie www.LockYou.pl, na portalu rezerwacyjnym Lock.me, w siedzibie firmy oraz telefonicznie pod numerem zamieszczonym na stronie internetowej.
 9. W każdej chwili uczestnik może zrezygnować z udziału w zabawie, jednak po rozpoczęciu gry koszty nie zostaną zwrócone.
 10. W pokoju obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych.
 11. Wszystkie zbędne przedmioty należy pozostawić w zamkniętej szafce dla klientów w poczekalni (klucz otrzymuje klient).
 12. LockYou nie odpowiada za rzeczy pozostawione w poczekalni.
 13. Każdy pokój jest monitorowany, dzięki czemu Mistrz Gry może na bieżąco obserwować przebieg gry. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik wizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry. Zapis z kamery usuwany jest po okresie nie dłuższym niż 30 dni.
 14. Zgadzając się na wykonanie grupowego zdjęcia po skończonej zabawie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w formie zdjęcia na ścianie w siedzibie firmy, oraz udostępnienia go na portalach społecznościowych LockYou w celach marketingowych.
 15. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 16. Decydując się na udział w grze, uczestnik akceptuje zasady niniejszego regulaminu.

II. Zasady bezpieczeństwa

 1. Zabrania się uczestnictwa w grze osób pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Zabrania się palenia papierosów i e-papierosów na terenie całego lokalu.
 3. Zabrania się wnoszenia do pokojów przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i używania otwartego ognia.
 4. Osoby cierpiące na astmę, choroby serca, klaustrofobię, epilepsję lub inne schorzenia oraz kobiety w ciąży, przed rozpoczęciem proszone są o kontakt z pracownikiem.
 5. LockYou nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane ze stanem zdrowotnym lub stanem trzeźwości uczestników.
 6. Wszystkie pokoje LockYou są monitorowane, tylko w celu kontroli prawidłowego przebiegu gry i bezpieczeństwa uczestników.
 7. W każdym pokoju znajdują się elementy oznaczone symbolem LockYou (pokazanym podczas wprowadzenia uczestników przed rozpoczęciem), symbolizujące wyłączenie danej rzeczy z przebiegu gry. Rzeczy te nie są częścią zabawy i nie należy ich dotykać.
 8. Drzwi do pokojów zostają otwarte przez cały przebieg gry. Uczestnicy mogą opuścić pokój w każdej chwili.
 9. Udział w grze nie wymaga użycia siły fizycznej, szarpania, kopania, demontażu atrybutów, wspinania na meble czy parapety. Każdy element gry jest dostępny z poziomu podłogi.
 10. LockYou nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 11. Uczestnik odpowiada za szkody wywołane umyślnie i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich naprawy/wymiany.

III. Rezerwacja i płatność

1. Rezerwacji można dokonać za pomocą:

– strony internetowej www.LockYou.pl, w zakładce „REZERWACJA”

– telefonicznie pod numerem: +48 691 416 143

– osobiście w siedzibie firmy

– mailowo na adres kontakt@lockyou.pl

2. Odwołanie rezerwacji należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem gry, poprzez:

– kontakt telefoniczny: +48 691 416 143

– mailowo na adres: kontakt@lockyou.pl

– formularz zgłoszeniowy na stronie www.LockYou.pl/kontakt

3. LockYou zastrzega prawo do kontaktu telefonicznego, podanego w formularzu, w celu potwierdzenia rezerwacji (najczęściej dzień przed terminem wykonania usługi). Podanie nieprawidłowego numeru lub niemożność nawiązania kontaktu z klientem, może skutkować anulowaniem rezerwacji.

4. Uczestnik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji, należy kliknąć w link potwierdzający w treści maila.

5. Płatności za udział w grze można uiścić w dniu wykonania usługi na miejscu gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub VOUCHEREM.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, LockYou zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów, nie później niż do 7 dni roboczych od decyzji.

7. Cennik usług LockYou, dostępny jest na stronie internetowej firmy www.LockYou.pl , w zakładce „CENNIK”, na portalu rezerwacyjnym Lock.me, w siedzibie firmy oraz telefonicznie pod numerem +48 691 416 143

8. Ceny wskazane na stronach witryny www.LockYou.pl są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Stosownie do przepisu art. 38 pkt. 12 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi ani przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zakupu biletów na gry tematyczne z oznaczoną datą, w związku z czym zakupione bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w ww. przepisach.

10. W przypadku wyrażenia chęci zakupu Vouchera Prezentowego, prosimy o kontakt mailowy na kontakt@lockyou.pl lub telefonicznie +48 691 416 143.

IV. Dane osobowe

 1. Podane przez Gracza dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez LockYou zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Gracza w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email kontakt@lockyou.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Osoba, która rezerwuje Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu uczestnika gry z obsługą.
 4. Rezerwacje dokonane przez portal rezerwacyjny Lock.me, reguluje regulamin tegoż portalu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego.